Dofinansowanie do czesnegoMaluch 2021!
Oczyszczacz powietrza!
Zaolziańska 5, Warszawa-Ursynówblisko stacji metra
Zadzwoń do nas665 631 791

Jak dbamy o Państwa dane osobowe?

Od 25 maja 2018 roku działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), czyli rozporządzeniem, które zapewnia mieszkańcom Unii Europejskiej jednolitą ochronę ich danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pphu Debora Aleksandra Bochno, z siedzibą 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Brata Alberta Chmielowskiego 1/45, reprezentowana przez Aleksandra Bochno właściciela żłobka.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji umów zawartych z Panią/Panem
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
c) w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
– dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
– żądania ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres urwisiezlobek@gmail.com
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11.Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ul. Zaolziańska 5 lok. 25, Warszawa
Zadzwoń do nas+48 665 631 791